۱
عضو شورای سیاستگذاری و اتاق فکر طرح ملی روستا تعاون:

طرح تعاون روستا ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دارد

اجرای طرح تعاون روستا در کشور حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دارد که ۵۰ درصد آن از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد دیگر از منابع بانک‌ها تامین می‌شود.